STADGAR för Föreningen FiB-juristerna org nr 955527-6774

i lydelse efter ändringar vid årsstämman 2 oktober 2010

1 §. Föreningens namn är FiB-juristerna.

Föreningens uppgift är att genom juridisk rådgivning, praktiskt juridiskt arbete och opinionsbildande verksamhet verka för de syften som närmare anges i föreningens plattform.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

2 §. Rätt till medlemskap tillkommer endast fysiska personer.

Medlemskap erhålles av den som godkänner dessa stadgar och som erlagt medlemsavgift.

3 §. Föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ.

Verksamhetsår och räkenskapsår är från den 1 september till den 31 augusti.

Föreningsstämma skall hållas före oktober månads utgång. Styrelsen skall per post eller epost kalla till föreningsstämma minst en månad i förväg. Medlemsavgiften avser verksamhetsåret efter stämman.

På föreningsstämman skall följande ärenden förekomma:

1) Formalia och frågan om stämmans stadgeenliga utlysande,

2) styrelsens och revisorernas berättelser,

3) fråga om ansvarsfrihet,

4) val av ledamöter till styrelsen,

5) val av två revisorer,

6) fastställande av medlemsavgift och

7) utseende av valberedning.

4 §. Extra föreningsstämma skall hållas, då styrelsen eller minst en tiondel av föreningens medlemmar så önskar.

5 §. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan föreningsstämmorna. Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter.

Styrelsen utser inom sig ledamöter att teckna föreningens firma i ekonomiska angelägenheter.

Styrelsen är beslutför, då minst hälften av dess ledamöter deltar i besluten.

6 §. Styrelsens uppgift är att förarbeta frågor och framställa förslag till föreningsstämman samt att i övrigt leda och organisera föreningens verksamhet mellan föreningsstämmorna.

7 §. Ändringar och tillägg till dessa stadgar samt upplösning av föreningen kan beslutas på föreningsstämma, om minst två tredjedelar av de närvarande förenar sig härom. Vid upplösning skall tillgångarna tillfalla ändamål som sammanfaller med FiB-juristernas syfte.

Föreningen FiB-juristernas plattform:

- Försvar för yttrande- och tryckfrihet

- Juridisk hjälp - för folkets rättigheter

- Antiimperialism